.

!!!!!!!span>

SAKARYA TANITIM SİTEMİZ

saglık

 

 

 

SAĞLIK BİLGİLERİ

 

Sağlık Nedir, Genel Sağlık Bilgileri

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), sağlığın tanımı çağdaş, tam ve geniş anlamıyla yapmıştır. Bu tanım, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın temel yasasında /er alarak kesinlik kazanmıştır. Böylece değişikliğe uğratılması önlenmiştir. Jünkü sağlığın tanımı değişik çevrelere göre, değişik şekilde yapılmak isten­mektedir.

Sağlığın tanımı, Sağlık ve Temizlik

Sağlık, yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.

Sağlık Hizmetleri Nelerdir

Sağlık hizmetleri, fert ve toplumun sağlıklı, uzun ömürlü olmasını ve verimli çalışmasını sağlar. Bu amaçla sağlık hizmetleri yürütülür.

Sağlık hizmetleri şunlardır:

a. Koruyucu sağlık hizmetleri
b. Tedavi edici sağlık hizmetleri
c. Esenlendirici sağlık hizmetleri (rehabilite edici)dir.

ilk yardım, koruyucu sağlık hizmetleri alanı içinde yer alır. ilk yardım, kaza yerinde veya 1. basamak sağlık hizmeti veren kurumlarda yapılan geçici tıbbi uygulamadır. Nakil süresince devam eder. Acil serviste veya ilgili klinikte acil,tedavi olarak devam eder. ilk yardım nerede yapılırsa yapılsın hayat kurtarıcı uygulamadır.

Hastalık Nedir

Sağlık yaşamın belli evrelerinde etkilenir. Sağlığı bozan etmenlerin sıklığı, türü ve etkinliği organ veya sistemleri az veya çok fonksiyonlarından alıkoyar. Sonuçta insan hastalanır. Veya sakat kalır. Ya da ölür.

Sağlığı bozan etmenler kişisel, çevresel ve sosyal olmak üzere üç ana gruba ayrılır.

Hastalığın tanımı, Hastalık Belirtileri, Hastalık Hastası olmak

Değişik etmenlerin organ ve sistemlerde yaptıkları fizyolojik değişiklikler sonucu görevlerini yapamaz hale gelmesine hastalık denir.

Hastalıklar, çeşidine, tuttukları organ ve sistemlere, toplumda görünüş özelliklerine, görüldükleri yaş gruplarına ve etkenlerine göre sınıflandırılırlar. Örneğin: Enfeksiyon hastalıkları, psikolojik hastalıklar, sosyal ve salgın has­talıklar, dejeneratif hastalıklar ve bebeklik çağı hastalıkları gibi.

Hastalıklarda İlk Yardım

ilk yardım, ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye tıbbi te­davisi yapılmadan önce ve bu süre içerisinde, anında, kaza yerinde, çevre imkanlarından yararlanarak ve ilaç kullanmadan yapılan geçici müdahaleler bütününe ilk yardım denir.

ilkyardım, sağlık personeli veya bu alanda eğitim almış sağlık personeli olmayan kişilerce yapılır. Yapılan uygulama ve derlenen bilgiler acil bakım eki­bine iletilir.

Acil Bakım Nedir, Acil Bakım Teknisyenliği

Acil bakım, ilk yardım uygulamasından sonra veya ilk yardım ile birlikte kaza yerinde, ambulansta, acil serviste veya sağlık kuruluşunda kazazedenin hayatının devamının sağlanması için geçici süre ile yapılan tıbbi uygulamadır. Bu uygulama, sağlık personeli tarafından tıbbi araç-gereç kullanılarak yapılır.Acil bakımı yapan personel veya ekip, yaptığı uygulamaları ve yardımcı bilgileri tıbbi ve cerrahi tedaviyi yapacak olan ekibe iletir. Sorumluluğu da sona erer.


İlk yardım ve Acil Bakım Teknisyeni (Teknikeri), ilk yardım uygulamaları, olay yerinin değerlendirilmesi, kazazedenin sağlığının korunması, kazazedenin acil sağlık kurumuna teslim edilmesi gibi hizmetler veren sağlık personelidir.


HASTALIK ADLARI VE BILGILERI


Aids Nedir, Aids Hakkında Bilgi, Aids Hastalığı

AİDS, 1981 yılından beri farkına varılmış bir hastalıktır.

Virüslerle bulaşan bu hastalıkta ölüm oranı yüksek olup (yaklaşık yüzde 50), bugüne kadardünyada 15 bin kadar vak'a bildirilmiştir. Bun­ların büyük çoğunluğu hâlen Amerika Birleşik Devletleri'ndedir.

AİDS, (Acquired Immune Deficiency Syndrome) kazanılmış immün yetersizlik sendromu şeklinde dilimize çevrilebilir. Hastalık kazanılmış­tır, yani doğuştan olan veya irsî değildir. İmmün kelimesi vücudun do­ğal savunma gücünü ifade eder. Sendrom ise, bir hastalığı belirleyen ve birlikte bulunan bir grup özel şikâyet ve belirtilerin tümünü ifade eder. AlDS'li hastalar, normal bir organizmanın kolayca yenebileceği hastalıklara açıktırlar.

AlDS'li hastalar, immün yetersizlikleri nedeniyle, fırsatçı enfeksi­yonlara kolayca tutulurlar. Bunlar genellikle soğuk algınlığı, nezle ve­ya diğer viral bir enfeksiyon gibi görünürler. İlk belirtiler arasında hal­sizlik, kolay yorulma, iştahsızlık, ateş, gece terlemesi, lenf bezlerinde şişme (boyunda, koltukaltlarında ve kasıklarda), zayıflama, diyare, ök­sürük ve çeşitli deri lezyonları görülebilir.. Bu belirtiler aylarca bu şe­kilde sürebileceği gibi, tabloya eklenen enfeksiyonlar durumu ağırlaş­tırabilir. Hastaların hemen yarısı "pneumocystis carinii" denilen bir çeşit parazitle oluşan bir pnömoniye tutulurlar. Hastaların üçte biri ka­darı "Kaposi sarkomu" denilen nadir bir deri kanserine tutuldukları gibi, fırsatçı dediğimiz ve normal kişilerde hastalık yapmayan mantar­lar, bakteriler, virüsler ve parazitlerle enfekte olurlar. Kuşkusuz bu has­talarda fırsatçı olmayan gerçek patojen yani hastalık yapıcı bakteriler ve virüsler de aynı zamanda hastalıklara sebep olabilirler. Cetvel I AlDS'li bir hastanın özelliklerini özetlemektedir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Haitili göçmenler ayrı bir risk gru­bu oluşturmaktadırlar.

Aids hastalığının bir virüs tarafından oluşturulduğu 1983 yılında Paris'te Institut Pasteur'de Dr.Montagnier tarafından bildirilmiştir. Fransızlar, bu virüse LAV (lenfadenopati virüsü) adını vermişlerdir. Bir­kaç ay sonra Amerikalı Dr. Gallo ve arkadaşları da aynı virüsü bulmuş­lar ve buna HTLV-III (human T-cell leukemia virüs III) adını vermişler­dir. Bu virüs rektal, vajinal yollarla veya kan yoluyla (bulaşmış kan ve­rilmesi veya bulaşık şırıngalar kullanılmasıyla) vücuda girmekte; kan­daki T lenfositlerinin bir kısmının (T4 lenfositleri veya yardımcı lenfo­sitlerin) içine girerek orada çoğalmakta ve o sırada lenfositi yok et­mektedir. Çoğalan virüsler yeni hücrelere girerek devamlı çoğalmak­ta ve T4 lenfositleri de giderek azalmaktadır. Vücutlarına virüs giren kişilerin kanında virüse karşı antikorlar bulunur. Bunlara "seropozitif kişiler" denir. Bu kişilerin büyük çoğunluğu bir hastalık belirtisi göstermez; ya da nezle, yorgunluk, kırıklık gibi kısa süreli belirtilerle has­talığı geçiştirirler. Virüslü kişilerin yüzde 10 kadarı orta şiddette bir hastalık gösterirler. Bu tabloya "Lenfadenopati" şekli denildiği gibi, ARC (AİDS Related Complex) şekli de denmektedir. Burada hastalar aylar ya da yıllarca süren ateş, gece teri, zayıflama, halsizlik, diyare, lenf bezlerinde büyüme gibi belirti ve şikâyetlerle hasta olurlar. Niha­yet virüslü kişilerin yüzde 1 kadarı tam ve ağır AİDS hastalığına tutul­maktadırlar.Akciğer tıkanması - Akciğer Hastalıkları

Akciğer tıkanması, akciğerdeki atarda­marlarda bir pıhtıcık nedeniyle dolaşımın dur­ması demektir Genellikle bu pıh­tıcık, toplardamarın bacak kısmındaki ilti­haplanmanın (flibit) akciğere yürümesinden kaynaklanır.

Bu tıkanma, çok ciddi sonuç verebilir ve kalp durmasına yol açabilir Da­ha hafif hallerde, hasta göğüs kafesinde şid­detli bir ağrı hisseder. Bağrına hançer saplanıyormuş gibi olur. Ayrıca solunum zorluğu meydana gelir. Teşhis, tahliller ve röntgen filmleriyle doğrulanmalıdır. Ancak önemli bir kavram unutulmamalıdır: Önceden bir flibitin varlığı. Tıkanmanın kökeni olan flibit, çe­şitli koşullarda ortaya çıkar: Uzun süre ya­tar vaziyette kalmak (cerrahi bir müdahale­den sonra, özellikle yaşlılarda), toplardamar­larda kan dolaşımının aksaması, ciddi kalp hastalıkları. Akciğer tıkanmasının teşhisinden çok, bundan da önemlisi, böyle bir hastalı­ğın önlenmesinin çeşitli yönleridir.

Akciğer Tıkanıklığı Tedavisi ve Yapılması gereken

Akciğer Hastalığı, Uzun bir süre yatağa bağlanan kişide, bacakta baldır kısmı ısınırsa, birden ağ­rırsa, flibitten şüphelenmek gerekir. Olay doğrulanırsa, akciğer tıkanmasını önle­mek için derhal pıhtılaşmayı önleyici te­daviye girişilmelidir. Hasta evinde yatı­yorsa, baldırında ağrı ortaya çıktığında, doktoruna hemen haber verilmelidir. Aynı şekilde, ayak bileğinin şişmesi, göğüs kafesinde ağrılar ve solunum güçlüğü de, doktora duyurulmalıdır.

Flibitin ortaya çıkmasını önlemek için pek çok hasta ve yatalak, kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlarla tedavi edilir. Bacakların hareket etmesi sağlanır
.


Alerji Nedir, Alerji Tedavisi, Alerji Testleri, Alerji Bronşit Astım

Alerji, herkes için başka bir anlam taşır. Günlük dilde, insanlar kendilerine iyi gelmeyen her şeye karşı alerjik olduklarını sanırlar. Tembel birinin "işe alerjisi" olduğu söylenebilir; öte yandan işi başından aşmış bir koca, kayınvalidesine alerjik olduğundan yakınır. Ancak tıbbi dilde alerjinin çok belirli bir an­lamı vardır: Alerji, genelde insanlara zararlı olmayan bir maddeye vücudun gösterdiği rahatsız edici tepkidir.

En bilinen alerjiler astım, egzema ve saman nez­lesi olmakla birlikte, ilerde göreceğimiz gibi artık bir çok şikâyet alerjiye bağlanmaktadır. Yiyecekler, po­len, sporlar, böcek sokmaları, hayvan tüyü ve kimya­sal maddeler, duyarlı kişilerde alerjiye yol açabilecek maddelerden bazılarıdır.

Alerjilerin gerçek nedeni, bugün bile tam olarak bilinmemektedir. Örneğin baharda bir sınıf dolusu ço­cuktan neden yalnızca iki veya üç tanesinin alerjiden şikâyetçi olduğunu bilmiyoruz. Aynı biçimde 100 ki­şiden neden ancak birinin aspirin alır almaz ürtiker döktüğünü veya astım krizine yakalandığını açıklayamamaktayız. Gene de nedenleri ne olursa olsun aler­jik reaksiyonları kontrol altında tutmak için çeşitli tıb­bi tedaviler vardır. Öte yandan bireylerin de alerjile­re karşı alacakları önlemler bulunmaktadır.

Alerji Belirtileri, Çocuklarda Alerji, Alerji Hastalığı

Alerjiler, vücudun herhangi bir yerini etkileyebi­lirler, neyse ki çoğu alerji hastaları bir anda yalnızca bir veya iki alerjik reaksiyondan etkilenirler.

Burun'daki alerji belirtilen, tıkanıklık, kaşınma, hapşırma veya akmadır. Bu belirtilerin nezleden farklı yönü, daha uzun sürmeleri ve burun salgılarının da­ha sulu olmasıdır.

Göğüs'te alerji belirtileri kuru öksürük ve hırıltı­dır. Hırıltı, astımlı hastaların nefes vermeye çabalar­ken çıkardıkları sestir. Bu hastaların soluk almadaki güçlüğü, bronşlarının iltihaplı olması ve soluk alma­ya yarayan bu hava borularına kramp girmesidir (ba­cağa giren bir kramp gibi). Astımım nedenlerinden ancak biri, akciğerlerdeki bu alerjik reaksiyondur; di­ğer nedenlerin başında enfeksiyon, üzüntü veya bun­ların karışımı gelir.

Alerji Çeşitleri Deri'deki alerjiler çeşitlidir. En başta "egzema" veya "atopik dermatit" sayılabilir. Bu hastalık, genel­likle küçük çocuklarda deride kaşıntıya veya kabuk­laşmaya neden olur: Bu durum özellikle yüzde, bo­yunda ve kol ve bacakların eklem yerlerinde görülür. Başka bir deri alerjisi de "ürtiker"dir. Ürtiker, deride oluşan, böcek sokması veya diken batmasına benzeyen ortası beyaz, çevresi kırmızı kaşıntılardır.

"Kontakt dermatit" ise derinin, alerjiye yol açan maddeyle temas eden yüzeylerinde görülen ve su toplayan kaşıntılı iltihaplanmalardır.
Mide ve bağırsaklardaki alerjik reaksiyonların be­lirtileri diyare, bulantı, mide ağrıları ve yellenmedir. Alerjik Hastalıklar

Göz'de alerji belirtileri ise, kaşınma, göz akında kızarma ve göz yaşarmasıdır. Genellikle her iki göz de etkilenir.
Kulak'taki alerjiler geçici veya bölümsel sağırlı­ğa yol açabilir. Bu sağırlığa, kulakta biriken sıvılar ne­den olur. Bazı hallerde kulakta akıntı görülür.
Son yıllarda alerji uzmanlarından bazıları, alerji­lerin beyin ve sinir sistemini de etkilediğine inanmak­tadırlar. Bunun sonucunda baş ağrıları, depresyon, asabiyet, anksiete ve nöbetler gibi belirtileri de aler­jiye bağlamaktadırlar. İdrar kesesi ve yatak ıslatma sorunları bile alerjiye bağlanmaktadır. Bu konudaki tartışmalar sürmektedir: Bazı alerji uzmanlarına gö­re bu hastalıklara pek seyrek olarak alerji neden ol­maktadır. Oysa başka uzmanlar, alerjiyi bu sorunla­rın en önde gelen nedeni olarak görmektedir. Ama göreceğiniz gibi, bu şikâyetlerin alerjilerden kaynak­lanıp kaynaklanmadığını saptamak için kolay yöntem­ler vardır.Alerjilerin en önemlisi, insan yaşamını tehlikeye sokabilecek olan anafilaksis durumudur. Çok seyrek rastlanan bu alerjinin belirtileri, akut şok'a benzemek­tedir. Solunum yolları tıkanır ve tansiyon aniden düşer. Genellikle de hastayı hayata döndürmek için bir adrenalin iğnesi yapmak gerekir. Çocuklarda Alerjik Bronşit

Tags Kardeş Siteler: Bedavasitem.Forum.St Tema Düzenleme: Bedavasitem.Forum.St
Son Güncelleme: 05 eyl 2008 @ 07 37 PM

EmailPermalinkYorum Yap
/ Site Menüsü ...
Tema Seçiniz...
 • Üyeler » 100
 • Kategoriler » 18
 • Toplam Tema » 39
Tema Seçiniz...
 • VoidVoid « Default
 • LifeYeşil
 • EarthEarth
 • WindWind
 • WaterAteş
 • FireAteş
 • LightLight

İletişim  Bu Tema Bedavasitem.Forum.st Tarafından Tr.gg'ye uyarlanmıştır. Herhangi bir sorun durumunda bizimle iletişim kurabilirsiniz.
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol